به دل دارم غمی از او

اگر گویم زبان سوزد اگر پنهان کنم ترسم که مغز استخوان سوزد