من این روزا یه حال دیگری دارم

جهان من لباس تازه می پوشه

من و تو دیگه تنها نیستیم چون که

 خدا با ما نشسته چای می نوشه