وقی گاهی من ودل تنها می شیم

حرفای نگفتنی رو میشه دید

میشه تو سکوت بین ما دوتا

خیلی ازنگفتنی ها رو شنید