زندگی بافتن یک قالیست
نه همان نقشونگاری که خودت میخواهی
 نقشه را اوست که تعیین کرده
تو در این بین فقط میبافی 
 نقشه را خوب بباف
ق.ب