همه در خواب شدند و شب از نیمه گذشت

آنچه در خواب نشد چشم من و پروین است