دونه دونه اشکام رو گونه هامه

وقتی تو نباشی اینا باهامه

میمونی تو قلبم باسه همیشه

تو رو کم میارم تو روزگارم

همه ی وجودم تویی بهارم

بودن تو تنهام بمون همیشه