عروسیه ستاره ها تو اوج چشمای شما
یه افق منظره داره
برای پرواز دلم رو به حیات عاشقا
چشمتون پنجره داره
حنا خانم دل من یه جای قصه انگار
منتظر شما بود
پشت در باغ بهار اون همه آه و انتظار
به خاطر شما بود
حنا حنا خانم حنا ولوله قلب شما
ضرب نوبرانه داره
برای رقصیدن دل تو سینه ی چلچله ها
تا بخوای ترانه داره
برای بوسیدن یار توسایه بارون چنار
غم کودکانه داره
صدای آواز منه تو کوچه پرسه میزنه
تا بخوای بهانه داره