تو عاشق بوسه ای و من میدانم
از آتش عشقت به لب آمد جانم
یک نیمه شبی دوباره در بستر خود
با یک پشه کش منتظرت میمانم

«بلبل»