در پیچ و خم جاده دلتنگی و تشویش   

     غیر از شب و تنهایی و غم همسفرم نیست