شانه کمترزن که ترسم تارزلفت بشکند          تار زلف تست امّا رشته جان من است