جهان را اندازه می کنم

با قدم هایم !

چهارده

سیزده

دوازدهاز این جا

تا آن جا

فاصله ای

که به تو ختم می شود ...

و نگاهم

به سمت تو می آید ...

خودت را عقب می کشی

جهان ام بزرگ تر می شود !

به اندازه چند قدم

که دلتنگ تر می شوم

دورتر می شوم ...!
 
 
 
دختر ایرانی