برف نگرانم نمی‌کند

حصار یخ رنجم نمی‌دهد

زیرا پایداری می‌کنم

گاهی با شعر

و

گاهی با عشق

که برای گرم شدن

وسیله‌ی دیگری نیست

جز آنکه

"دوستت بدارم"