در دل من کسی است
که تا درخشش آخرین ستاره
تا پژمردن آخرین گل و فرو افتادن آخرین برگ دوستش دارم

قلب