سلام

امتحانا دانشگام شرو شد

ی ده دوازده روزی شرمندتونم

بد زود میام

مینویسم

نه ک خیلی مشتاقید

برا همین گفتم

فعلاَ