مــــــــــــــــــــــــن؛ من مال تو

تــــــــــــــــــــــــــو؛ تو مال من

مگه میشه تو بی من

مگه میشه ما بی هم

قسمت میدم به روح پاک  عاشق خداییت

تا نفس داری منو پیش خودم تنها نذاری

قصمت میدم  به لحظه های خوب آشنایی

تا نفس داریم نذاریم باشه از حرف جدایی