آفرین

در این وانفسای زمان

در این قحطی افتخار

سرفرازمون کردی

خصوصا با اون نطق بعداز جایزت که اشک تو چشام جم شد

بریکلا

مرحبا

آفرین

اصغر ایران زمین

من به داشتن هم وطنی با این بزرگی می بالم

 

توبی نظیری بخدا