که واسه من بهترینی
برای تو می گویم: ای تنها ترین اسطوره ی من
 تو تکان های گرم قلب منی محبوب من با من باش

 

 

از: عاشقانه های باران