بیست و پنجم اسفند

سالروز تولد پروین اعتصامی

بر همه پروین دوستان

مبارک

به همین مناسبت

 

همه در خواب شدند و شب از نیمه گذشت

آنچه در خواب نشد چشم منو پروین استخجالت

 

هوراااااهورا