دیشب که نمیدانستم به کدام یک از درد هایم بگریم
کلی خندیدم.......

 

از  سارا خانم و احمد آقا

دو مرغ عشق تازه نفسقلب

اینم یه لینک سفارشی برای دوسای جدیدمعینک