هورااااااااهورا

پنجشنبه جمعه رفته بودم اصفهان جشن عقد دایی کوچیکم بود

دو سال از من بزرگتره 

مبارکش باشه

ایشاا.. خوش بخت بشنقلب

 

تا من ازدواج کردما همه جوان های فامیل دس ب کار شدن

دم خودمون گرم واقعاتشویق

خدا کنه زندگی همشون پر از شادی باشه