سیزده بدر تولدم بودهورا

این یکی از بهترین سالروز تولدام بود

برادر خانومم قلبیه مدلی غافلگیرم کرد که تا چند  دقیقه گیج مونده بودم

البته طراحی کار با خانومش بود و اجراش با برادر خانومم و یکی از پسر عمه ها

ترکیدم از خندهقهقهه

خدا ایشاا.. دل هر سه شونو شاد کنهفرشته