و من تنهای تنها

 

در سکوت تلخ و هستی سوز

 

 درون خویش می سوزم