خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست

 طاقت بار فراق ، این همه ایامم نیست