قطار میرود …. تو میروی ….. تمام ایستگاه می رود …………
و من چ عاشقانه
کنار این قطار رفته ایستاده ام
و همچنان به نرده های ایستگاه رفته تکیه داده ام!