چنتا غروب دیگه میای طلوع کنیم با هم دیگه ؟

یه فال حافظ بگیرییم تا ببینیم اون چی میگه ؟

باید یه جوری خودمو برا تو آماده کنم

میخوام برم 200 تا شمع نذر امامزاده کنم