گلم تو- می ام تو- نشاطم تو- جان تو

 

امیدم تو- مشقم تو- یادم تو بودی

 

زسامان کارم حکایت چه پرسی

 

که آواز انجام کارم تو بودی