خوب خوب نازنین من!

نام تو مرا همیشه مست  میکند

بهتر از شراب بهتر از تمام شعر های ناب!

نام تو، اگرچه بهترین سرود زندگیست

من تو را

به خلوت خدایی خیال خود

بهترین بهترین من خطاب می کنم

بهترین بهترین من

 

از : فریدون مشیری