خیال انگیز و جان پرور چو بوی گل سراپایی

نداری غیر از این عیبی که  میدانی که زیبایی

 

از: رهی معیری