روی کارت براش نووشتم به امید فردای بهتر

فرداش دیدم عروسی کردتعجب

 

تازه فهمیدم الف فردارو یادم رفته بوده بنویسمعصبانی

 

با یادی از ابراهیم زارعی