هر وقت بیایی .. دیر است !
هر وقت بروی .. زود است !
بمان و رهایم کن !
از این دغدغه ی تلخ ِ .. دیر و زود بودن ها