داستان من
با لبخند تو شروع شد ..
با من بیا
بگذار خواننده ها
پشت سرمان صفحه بگذارند