شیخی به زن فاحشه گفتا مستی

هر لحظه به دام دگری پا بستی

زن گفت: هر آنچه گویی هستم

آیا تو چنان که می نمایی هستی