هر شب به خواب دارم می بینمت تو اما
یک شب نمی توانی با یاد من بخوابی
با یاد تو چه زیباست در دور دستهایش
تنگ غروب دریا تلفیق زرد و آبی