دلم گرفتاره به اشاره

دیروز من فردای من ای ستاره

عاشقم به خدا کس ندارم

سر به روی شونه های غم می ذارم

عمرمی عشقمی همه چیم تو

معنی زندگیم همه چیم تو

نازنین چشمون معصومت چه قشنگه

دنیام تو سیاهی چشای تو قشنگه

نازنین ای امید  زندگیم بی تو مرگه

دلم با تو باز آبیرنگه آبیرنگه