بی تو با اسمت عزیزم

اینجا خیلی صوت و کوره

ولی خوب عیبی نداره

دل من خیلی صبوره