تازه عادت کرده بودم

که توتنهایی بمونم

ولی وقتی تورو دیدم

دیگه گفتم نمی تونم

تازه عادت کرده بودم

که باشم تنهای تنها

تا که دیدمت دلم گفت

تویی اون عشق تورویا