چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند

 و تماشای تو زیباست اگر بگذارند

 دل آواره من این همه آواره مگرد

 خانه دوست همینجاست اگر بگذارند

من از اظهار نظرهای دلم فهمیدم

عشق هم صاحب فتواست اگر بگذارند.

 غضب آلوده نگاهم مکنید ای مردم

دل من مال شماهاست اگر بگذارند