باران ببار

مرا به یاد من بیار

ببر مرا از این دیار