در سکوت دادگاه سرنوشت

عشق بر ما حکم سنگینی نوشت

گفته شد دلداه ها از هم جدا

وای بر این حکم و  این قانون زشت