نفس نمیکشد هوا،قدم نمیزند زمین

سکوت میکند غزل،بدون تو یعنی همین