دنیا به من یادداد دوری کسی را که دوستش دارم

تحمل کنم...اماوفا یه چیز قشنگتر به من یاد داد

 که هرگز کسی را که دوستش دارم

 فراموش نکنم