به حرفم گوش کن یارب

به دردم گوش کن یارب

اگر بیهوده میگویم

مرا خاموش کن یارب