من عاشقت بودم تموم این سالا

از اولین دیدار تا به همین حالا

من عاشقت بودم از متن پروانه

از اولین ترس نگاه دزدانه