در نمازم خم ابروی تا بر یاد آمد

حالتی رفت که محراب به فریاد آمد