دل من غصه نخور حافظ واست وا می کنم

شعراشو می خونم و تورو مداوا می کنم