چنان دستم تهی گردیده از گرمای دست تو
 
که این یخ کرده را از بیکسی ها می کنم هرشب