ای وای اگر صیاد من

غافل شود از یاد من

فریاد اگر از کوی خود

وز رشته ی گیسوی خود

 بازم رهاند