دیدی که رسوا شد دلم

غرق تمنا شد دلم

با آن همه آزادگی

بر زلف او عاشق شدم