تو خواب انگار طرحی از گل و مهتاب و لبخندی
شب از جایی شروع می‌شه، که تو چشماتو می‌بندی