تمام خونه پر می‌شه از این تصویر رویایی
تماشا کن تماشا کن چه بی رحمانه زیبایی